OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 4 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) podaję do wiadomości wyborców Informację Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 23 sierpnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Wysoka

Sala ślubów, Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Tłukomy, Wysoczka

Szkoła Podstawowa w Czajczu, Czajcze 26, 89-320 Wysoka

 

3

Gmurowo, Kostrzynek, Mościska, Nowa Rudna, Rudna, Stare

Świetlica Wiejska, Rudna 1a, 89-320 Wysoka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Bądecz, Sędziniec, Wysoka Mała, Wysoka Wielka

Świetlica Socjoterapeutyczna, Wysoka ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

 

 

        Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Pile I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

                                                                                                                                   /-/ ARTUR KŁYSZ