Zarządzenie Nr 492/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Miasta i Gminy w Wysokiej zarządza, co następuje:

§ 1. Nadaję Urzędowi Miasta i Gminy w Wysokiej Regulamin Organizacyjny stanowiący załacznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej zmienione Zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz