Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015, poz.2156 ) nadzór pedagogiczny polega na:


1)   obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

2)   ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3)   udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)   inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:

1)   zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

2)   realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;

3)   przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

4)   przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;

5)   przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

6)   zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.


Szkoły z terenu miasta i gminy Wysoka podlegają nadzorowi pedagogicznemu. Nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Wielkopolski Kurator w Poznaniu –Delegatura w Pile przeprowadziła, w ostatnich 5 latach, 3 ewaluacje (Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajczu, Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach).

Raporty z ewaluacji znajdują się na stronie internetowej WWW.npseo.pl