OBOWIĄZUJĄCE STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA 2024 ROK

 

Stawki podatku rolnego na 2024 rok:

 

według Uchwały nr LXXI/521/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie obniżenia cenny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2024 oraz sposobu pobierania tego podatku – 79,04 zł za 1 dt

1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 79,04 zł x 2,5 = 197,60 zł.

2. Podatek rolny od 1 ha gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 79,04 zł x 5 = 395,20 zł.

 

 

Stawka podatku leśnego na 2024 rok:

 

według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS
z dnia 20 października 2023 r. (M.P. 2023 poz. 1130). – 72,0346 zł za 1 ha fizyczny

 

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok:

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości

1. od gruntów:

§  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,28 złod 1 m2 powierzchni,

§  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,66 złod 1 ha powierzchni,

§  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,44 złod 1 m2 powierzchni, z wyłączeniem gruntów, o których mowa w pkt. 1 lit. d,

§  sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi 0,22 złod
1 m2
powierzchni;

§  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2021 poz.485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni

 

2. od budynków lub ich części:

§  mieszkalnych 1,15 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 30,47 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,50 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 9,00 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3. od budowli: - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7, wyżej powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości:

§  nieruchomości lub ich części zajęte na działalność kulturalną oraz ochronę przeciwpożarową, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§  nieruchomości lub ich części przeznaczone na działalność opieki społecznej, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§  budowle rurociągów i przewodów wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;

§  budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych.

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

§  Stawki podatku od środków transportowych w 2024 roku w gminie Wysoka – Uchwała z dnia 27 września 2023 roku Nr LXVIII/504/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

 

  • W 2024 roku opłata od posiadania psów wynosi:

ü  50,00 zł od posiadania psa trwale oznakowanego czipem/mikroprocesorem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu organowi podatkowemu,

ü  125,00 zł od posiadania psa bez trwałego oznakowania czipem/mikroprocesorem.

Uchwała z dnia 27 września 2023 roku Nr LXVIII/505/2023 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty.