)

STOWARZYSZENIA   I   ZWIĄZKI   MIĘDZYGMINNE

 

Miasto i Gmina  Wysoka jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

 

  1. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  i Studiów Samorządowych w Poznaniu –
    na mocy uchwały nr XV/84/91 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 listopada 1991 r.

 

  1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – na mocy uchwały Nr III/33/94  Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 września 1994 r.

 

Gmina Wysoka jest reprezentowana w stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela w osobie Pana Artura Kłysza – Burmistrza Miasta i Gminy – na mocy uchwały nr V/38/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2019 r.  W przypadku braku możliwości reprezentowania Gminy Wysoka przez Pana Artura Kłysza, przedstawicielem Gminy będzie  Pan Henryk Stańczyk – Przewodniczący Rady   Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

  1. Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” na mocy uchwały nr XII/73/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 grudnia 2007 r.

 

Gmina Wysoka jest reprezentowana w stowarzyszeniu za pośrednictwem  dwóch przedstawicieli w osobach:

- Pana Artura Kłysza – Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka,

- Pana Henryka Stańczyka – Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka,

na mocy uchwały nr  II/5/2019 Rady Miasta i  Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 roku.

 

 

Miasto i Gmina  Wysoka jest członkiem następujących Związków Międzygminnych:

 

 

  1. Związek Międzygminny – „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – na mocy Uchwały nr XX/137/2012  Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia
     27  czerwca 2012 r.

– statut Związku został przyjęty uchwałą nr  XX/138/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zgodnie z zapisami statutu: „Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku.

W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) jako ustawowi przedstawiciele uczestników Związku.”

„Na wniosek organu wykonawczego gminy, będącej uczestnikiem Związku, właściwa rada gminy może udzielić stałego pełnomocnictwa zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  lub radnemu do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu”.