Wysoka, dnia 05 sierpnia 2021  r.

RMiG.00021.38.2021

  

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz § 18 ust. 1 i § 47a ust. 1 i ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XXXVIII  Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

       Jednoczesnie informuję, że będzie możliwość  zabrania głosu za pomocą aplikacji Microsoft Teams,  na sali ślubów – I piętro, sala nr 18, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej. 

       Ponadto informuję, że przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, gościom zaproszonym oraz mieszkańcom zapewniony  będzie udział w sesji w trybie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, na własnym urządzeniu, proszę jedynie o wskazanie  adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do udziału w sesji. Informację proszę podać na adres: serwis@gminawysoka.pl lub rada@gminawysoka.pl, najpóźniej w przeddzień terminu sesji.

 

         

Przedkładam porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Informacja Burmistrza w sprawie przygotowania Szkoły Podstawowej w Wysokiej im. Kardynała Wyszyńskiego wraz z filiami na terenie miasta i gminy Wysoka do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

6.     Informacja Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta i Gminy Wysoka ze stanu przygotowania Szkoły Podstawowej w Wysokiej im. Kardynała Wyszyńskiego wraz z filiami na terenie miasta i gminy Wysoka do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

7.     Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej za rok 2020/2021. 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/1 położonej we wsi Kijaszkowo. - Projekt uchwały nr 1.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 2.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. - Projekt uchwały nr 3.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021- 2031. - Projekt uchwały nr 4.

12.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym
z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

13.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

15.  Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.

16.  Interpelacje i zapytania radnych.

17.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

18.  Wolne wnioski.

19.  Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy.

20.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

21.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

22.  Zakończenie obrad i zamknięcie XXXVIII  sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

Szczególy posiedzenia dostępne pod adresem - https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/141721

 

 

 

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                Henryk Stańczyk

 

 

 Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.