Wysoka, 16 kwietnia 2020 r.

 

 

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

       Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urzęd. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r, poz. 7714) w związku  z petycją złożoną przez Koalicję Polska Wolna od 5G, rozszerzam porządek obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka zwołanej na dzień 29 kwietnia 2020 r. o nw. sprawy:

 

1.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Koalicji Polska Wolna od 5G do załatwienia wg właściwości - Projekt uchwały nr 14.

 

      Powyższy projekt uchwały planuję realizować w kolejności po pkt. 17 opublikowanym porządku obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

Aktualny szczegółowy porządek obrad wraz z projektami uchwał

 

      W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na zwiększające się ryzyko infekcji WIRUSA COVID -19, zachęcam naszych mieszkańców do oglądania transmisji z obrad sesji w swoich domach (www.gminawysoka.pl ; link: transmisje obrad Rady – esesja.tv)

 

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                Henryk Stańczyk

 

Uwaga:

     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

     Jednoczenie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

      Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz
w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

     Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.