Wysoka, dnia 24.04.2017

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2.

Gmina Wysoka/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 31 marca 2017 r. na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Wysoka o otwartym naborze na Partnera projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera: Fundację Nowy Horyzont, ul. O.M. Kolbego 20/5, 64-920 Piła, do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Fundacji Nowy Horyzont do roli Partnera projektu.