Uchwała Nr  X / 56 /2007

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia  24  września  2007r.

 

 

w sprawie : zmian w  budżecie   Miasta i Gminy Wysoka  na rok 2007

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z  zm .) oraz  art.166 i 184 ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka  uchwala  co następuje:

 

§ 1.   W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2007 uchwalonym

Uchwałą Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. zmienionego

Uchwałą Nr V/30/2007 z dnia 15 marca  2007 r.

Uchwałą Nr VI/33/2007 z dnia 28 marca  2007r.

Uchwałą Nr VII/35/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwałą Nr VIII/46/2007 z dnia 31 maja 2007r.

Uchwałą Nr IX/50/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. oraz

Zarządzeniem Nr 22/2007 z dnia 16 lutego 2007r.

Zarządzeniem Nr 43/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r.

wprowadza  się  następujące  zmiany;

W § 1. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007r.

dokonuje się zwiększenia dochodów   o kwotę                                                          51.260zł.

 

1.Uchwalone dochody budżetu  M i G na 2007 rok po zmianie wynoszą:       14.962.336zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują; 

   1)Dotacje:                                                          

      a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

         rządowej i innych  zadań zleconych ustawami w wysokości                          3.430.354 zł.

         Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007

        otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

       b) dotacje celową  związaną z realizacją  zadania  na podstawie porozumienia

         z organami administracji  rządowej.                                                                       3.500zł.

      

   2) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane

        na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.           2.000 zł .

 

§ 2. W § 2. Uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.

dokonuje się zwiększenia wydatków  o  kwotę                                                         51.260zł .

 

1.Uchwalone wydatki budżetu  M i G na 2007 rok  po zmianie wynoszą:       15.116.390zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 ulega zmianie o kwoty wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości                                                             14.098.790zł.                                                                                                       w tym na:

       a) wynagrodzenia  i pochodne wynagrodzeń                                          6.862.166zł.

                  b) dotacje  w tym:                                                                                      361.344zł.

                       - podmiotowe dla instytucji kultury                                                   257.200zł.                  
                      
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych        71.000zł.

                       - celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

                           obiektów zabytkowych.                                                                       10.000zł. 

                       - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

                           porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

                           Gmina Wyrzysk                                                                                    8.900zł.

                           Gmina Piła                                                                                            2.344z.ł

                       - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane w formie pomocy

                          finansowej(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      3.500 zł.

                       - przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych od  sektora finansów

                          publicznych Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej                              8.400zł.

                 c) wydatki na obsługę długu  publicznego                                                  157.801zł.

 

              2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokość                                              1.017.600zł.

                   Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007

                   otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej

                   uchwały.    

3.Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia  2007 otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do

niniejszej uchwały.

                                                                                                                                                                  

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

                    1)wydatki;

                       a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji

                          rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości          3.430.354 zł.

                          Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia

                          2007 otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do

                           niniejszej uchwały.

                       b) związane z realizacją zadań w drodze porozumień z

                          organami administracji rządowej.                                                         3.500zł.

                    2)wydatki związane z realizacja zadań  w drodze porozumień                   2.000zł.        

                         - dotacja z powiatu                        

                    3)wydatki jednostek pomocniczych w wysokości                                     40.000zł.

                        Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007

                        otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej

                        uchwały.

5. Tworzy się rezerwy:

              1) ogólną w wysokości                                                                                       5.000zł.

              2) celowe w wysokości                                                                                    10.000zł. 

W tym na nagrody specjalne za osiągnięcia dydaktyczne                                   10.000zł.                             

                                                                                                          

§ 6. Załącznik Nr  9 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 określający  plany  przychodów i wydatków zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej  uchwały.

 

§ 7. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 określający  plan  przychodów i wydatków Miejsko Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej  uchwały.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.