ZPP.271.1.2015 Wysoka, dnia 14 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe polegające na dowozie uczniów z Gminy Wysoka do Samorządowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wysokiej i Szkół w Pile w terminie od 01.09.2015 roku do 24.06.2016 roku”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

1. dla cz. I autobus:

Dav Trans, Dawid Bohn

Ul. Dworcowa 10

89-320 Wysoka

2. dla cz. II bus:

Usługi Transportowe, Handel Artykułami Przemysłowymi, Stanisław Ciesielski,

Ul. Strzelecka 5a/2, 89-320 Wysoka

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść ofert odpowiada treści SIWZ, Wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu. W/w oferty uzyskała największą liczbę punktów dla danej części zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja

Kryterium – cena i czas podstawienia autobusu/busa zastępczego

1.

Tele-Bus, Sławomir Urbanek,

ul. Ks. B. Domańskiego 29, 77-430 Krajenka

Autobus – 88,42 pkt

Bus – oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 2

2.

Dav-Trans, Dawid Bohn,

Ul. Dworcowa 10, 89-320 Wysoka

Autobus – 96,67 pkt

3.

Usługi Transportowe, Handel Artykułami Przemysłowymi

Stanisław Ciesielski, 89-320 Wysoka

Autobus – 81,92 pkt

Bus – 95,53 pkt

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka