Wysoka, dnia 22 sierpnia 2014 roku

ZPP.271.7.2014

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Mała, gm. Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ZULIT, PPHU, Roman Jopek

Witrogoszcz Osada 17a

89-310 Łobżenica

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Zakład Usługowo-Handlowy, Usługi Sprzętem Budowlanym, Wojciech Kaczmarek

Ul. Rolna 23, 64-820 Szamocin

96,11

2.

ZULIT, PPHU, Roman Jopek

Witrogoszcz Osada 17a, 89-410 Łobżenica

100,00

3.

PPUH „Hurt-Trans—Kawiko”, Władysław Szyling

Ul. Starodworcowa 12, 89-410 Więcbork

91,18

Mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka