ZPP.271.2.2011                                                               

         Wysoka, dnia 22 czerwca 2011 roku

 

 

            Z A W I A D O M I E N I E   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

   

   Na podstawie art. 181 ust. 2, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej w miejscowości Wysoka” :

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano: 

ofertę nr 2 złożoną przez:

Konsorcjum Firm:

„Lepico” sp. z o.o.  (Lider Konsorcjum) oraz

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp z o.o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu,.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:  

 

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Konsorcjum firm:

„Lepiko” sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o.

Skórzewo , ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

 

 

100,00 pkt

 

 

II. Wykonawcy, wykluczeni z postępowania 

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

„WĘGLOPOL” sp. z o.o. , ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice,

„MUR-MAN” Sp. j., Rutkowski-Trzecki, ul. Michelsona 23, 88-320 Strzelno

 

W wyniku powtórnej oceny ofert wykluczono ofertę nr 1: Konsorcjum firm WĘGLOPOL sp. z o.o. i MUR-MAN” sp. j. Zamawiający stwierdził, że Wykonawca bezpośrednio wykonywał czynności związane z przygotowaniem części przedmiotu zamówienia. Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 4  w/w ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

III. Umowa może być zawarta, jeżeli Zamawiający będzie miał możliwość zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia.

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – wszyscy

2. a/akta

 

                                                                                                      mgr inż. Marek Madej

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka