WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA !!!

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo  o ustroju sadów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia informuję:

1.     Prawo zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile, przysługuje:

·         Prezesom sądów,

·         Stowarzyszeniom,

·         Organizacjom związkowym,

·         Organizacjom pracodawców oraz innym organizacjom zarejestrowanym na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

·         a także co najmniej 25-ciu obywatelom, mającym czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

2.     Zgłoszenia dokonuje upoważniony organ stowarzyszenia, organizacji, związku zawodowego. W zgłoszeniu należy podać nazwę  i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.

3.    Ławnikiem może być osoba:

·         posiadająca obywatelstwo polskie,

·         mającą pełnię praw cywilnych i obywatelskich,

·         o nieskazitelnym charakterze,

·         mająca ukończone 30 lat,

·         zatrudniona lub zamieszkująca na terenie miasta i gminy Wysoka co najmniej
od roku,

·         która nie przekroczyła 70 lat,

·         zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·         posiadająca co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

4.    Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy, w sekretariacie – biuro nr 32,
II piętro oraz w biurze Rady Miasta i Gminy – biuro  nr 15, I piętro. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych
www.ms.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Rady Miasta  i Gminy Wysoka, tel. (67) 287-10-04 lub 287-10-80 wew. 39.

5.    Zgłoszenia należy składać do 30.06.2011 r. w Biurze Rady Miasta
i Gminy Wysoka, Urząd Miasta i Gminy, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, I piętro, biuro nr 15.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                         Miasta i Gminy

                                                                                         (-) mgr Karol Borucki