ZARZĄDZENIE NR 46 /2011

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 14 czerwca 2011

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Nr __/___/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysoka.

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIX/307/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza, co następuje:

§ 1.Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Uchwały Nr ___/   /2011 Rady Miasta i Gminy w Wysoka z dnia  29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia  opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysoka, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 15.06.2011 r.

       2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 28.06.2011 r.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu Uchwały Nr __/___ /2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia  29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysoka  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, w celu wyrażenia  pisemnej opinii w przedmiocie projektu.

§ 4. Pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Pani Jadwiga Depta.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.