OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 

zawiadamiam

 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka,

 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu oraz na tablicy sołectwa,

 

iż w dniu 04.03.2024 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej nr 130243P w Jeziorkach Kosztowskich, obręb 0004 Jeziorki Kosztowskie, gm. Wysoka.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (sygn. PP.67330.1.2024), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (pok. nr 25).

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

(-) Artur Kłysz