Wysoka, dnia 02 stycznia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa,
Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz uchwały Nr LXI/446/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej w dniach od 10 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka na stronie www.bip.gminawysoka.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024r. r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w pokoju nr 17,  o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: office@gminawysoka.pl) albo za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Informuję, że dla ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka: www.gminawysoka.pl.

 

 

                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                               Artur Kłysz