ZPP-3412/02/10                                                              Wysoka, dnia 18 czerwca 2010 roku

 

wg rozdzielnika  

 

         Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych //t. jedn. Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/  Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w związku ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dotyczącą: „Udzielenia kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie pn: ” Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Wysoka” przesyła odpowiedzi na postawione zapytania:  

 

Zapytanie 1:

Potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) obowiązek kontrasygnaty wszelkich dokumentów finansowych wynika obligatoryjnie z cytowanej ustawy. Nie ma potrzeby na wyrażanie dodatkowej zgody. 

 

Zapytania 2: 

Jedynie w celu jednolitego wyliczenia ceny oferty prosimy o precyzyjne podanie daty uruchomienia kredytu.

Odpowiedź:

Data uruchomienia kredytu: 14 lipca 2010 roku

 

Zapytanie 3:

Zarówno w celu jednolitego wyliczenia ceny oferty jak i do umowy prosimy o określenie, od kiedy należy przyjąć pierwszy termin płatności odsetek ?

Odpowiedź:

Pierwszy termin płatności odsetek – 30.09.2010 roku

 

Zapytanie 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kredytu wraz z odsetkami będzie realizowana przez Gminę według WIBORU 3M według formuły stosowanej w banku wybranym w procedurze przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spłata kredytu wraz z odsetkami będzie realizowana przez Gminę według WIBORU 3M według formuły stosowanej w banku wybranym w procedurze przetargowej.

 

Zapytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zarówno do wyliczeń ceny oferty jak i do umowy kredytowej należy zastosować kalendarz rzeczywisty (365/366) z uwzględnieniem lat przestępnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zarówno do wyliczeń ceny oferty jak i do umowy kredytowej należy zastosować kalendarz rzeczywisty (365/366) z uwzględnieniem lat przestępnych ?

 

 

 

Zapytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby spłaty realizowane były na podstawie każdorazowej informacji pisemnej ze strony banku (Zamawiający określa, że spłata realizowana będzie na podstawie każdorazowej pisemnej decyzji) zawierającej dane o niespłaconej racie kapitału, wysokości stopy procentowej, wysokości odsetek, sumy do zapłaty. Jednocześnie informujemy, że Bank w umowie kredytowej, której załącznikiem jest harmonogram spłat, określi terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie widzi konieczności informowania o terminie spłaty każdorazowo w formie decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody aby spłata była realizowana w innej formie jak każdorazowa decyzja – pozostaje przy zapisach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących punktach:

  1. Pierwszą płatność kapitału należy przyjąć w IV kwartale 2011 roku, z karencją kapitału do 29 grudnia 2011 roku (a nie rok od dnia udzielenia kredytu),
  2. W części VII-Postanowienia Zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy dodaje się

- punkt 10 w brzmieniu: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej w części dotyczącej zmiany terminów uruchomienia poszczególnych transz kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu w przypadku przesunięć w realizacji zadania inwestycyjnego, niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, częściowej spłaty kredytu”.

- punkt 11 w brzmieniu: „Kredyt zostanie wpłacony na rachunek bankowy w banku obsługującym budżet Gminy zgodnie z pisemną dyspozycją Zamawiającego złożoną w banku na 3 dni przed planowanym uruchomieniem środków”.

      - punkt 12 w brzmieniu: Niewykorzystane środki kredytowe z I transzy przechodzić

        będą do kolejnej bez konieczności aneksowania umowy kredytowej.

            - punkt 13 w brzmieniu: Gmina rozliczy się z wykorzystanego kredytu właściwymi

              fakturami w ciągu 30 dni od daty uruchomienia transzy kredytu.

 

Ponadto Zamawiający przekazuje Wykonawcom następujące dokumenty dotyczące kondycji finansowej Gminy Wysoka:

- dane o dochodach i wydatkach – plan na 31.12.2010 r.,

- wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz programowanych dochodów do 2019 r.,

- zobowiązań Miasta i Gminy Wysoka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie z opiniowanym kredytem z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków w poszczególnych latach,

- opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

- informacje dotyczące finansowanej inwestycji,

- informacje formalno-prawne dot. finansowanej inwestycji.  

 

Otrzymują: 

  1. Oferenci biorący udział w postępowaniu – wszyscy
  2. Strona internetowa Zamawiającego.
  3. a/akta  

 

Burmistrz MiG Wysoka

 

Marek Madej