ZPP-3412/01/10                                                                 

     Wysoka, dnia 18 maja  2010 roku

 

 

wg rozdzielnika                                          

                                                                                      

                     

 

       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Roboty drogowe polegające na dostawie gruzu betonowego na drogi gminne wraz z wyrównaniem równiarką drogową i utwardzeniem wałem wibracyjnym na potrzeby Miasta i Gminy Wysoka w 2010 roku” dokonano następującego wyboru:  

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Ryszard Serówka

Batorowo 14

77-420 Lipka

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiając informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

1. Unibet s.c. , Adam Myślicki, Marcin Modławski, ul. Konarskiego 35c/10, 64-920 Piła

    cena brutto: 57,34 zł, termin wykonania: do 15.10.2010 r. , pkt  85,10 pkt

 

Otrzymują:

  1. adresat
  2. Strona internetowa – UMIG Wysoka
  3. a/akta