OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu oraz na tablicy sołectwa,

 

że zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 31 maja 2023 r. przez Miasto i Gminę Wysoka, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek świetlicy, na działce nr ewid. 125 obręb ewid. nr 1 – Bądecz, gmina Wysoka.

 

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. PP.67330.6.2023) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w biurze nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

(-) Artur Kłysz