ZPP-3412/08/09                                                                 Wysoka, dnia 18 września 2009 roku

 

 

 

wg rozdzielnika

 

 

         Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych //t. jedn. Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/  Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej: „Przebudowy dróg wewnętrznych osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Wysokiej ul. Kościuszki” wprowadza następujące modyfikacje:

- istniejący zapis w pkt XII p. pkt 1: „Wykonawca określa cenę wykonania zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, stawki i kwoty podatku Vat, oraz ceny brutto oferty za: a) remont drogi w miejscowości Bądecz

zmienia się na:

1. „Wykonawca określa cenę wykonania zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto z wyodrębnionym podatkiem Vat” za: a) Przebudowę dróg wewnętrznych osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Wysokiej ul. Kościuszki.