Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


1. Mpzp w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka (uchwała Nr LI/382/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.). Przedmiotowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. poz. 5819,


2. Mpzp w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka (uchwała Nr LI/383/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.). Przedmiotowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. poz. 5820,

3. Mpzp w obrębie gruntów wsi Wysoczka i miasta Wysoka, gm. Wysoka (uchwała Nr LI/384/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.). Przedmiotowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. poz. 5821,

4. Mpzp w obrębie gruntów wsi  Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka, gm. Wysoka (uchwała Nr LI/385/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.). Przedmiotowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 5850,

5. Mpzp w obrębie gruntów wsi Czajcze, Sędziniec i Bądecz, gm. Wysoka (uchwała Nr LI/386/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.). Przedmiotowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 5851,

6. Mpzp w obrębie gruntów wsi Bądecz, Sędziniec i miasto Wysoka, gm. Wysoka (uchwała Nr LI/387/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.). Przedmiotowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 5852,

7. Mpzp w obrębie gruntów wsi Tłukomy i Kijaszkowo, gm. Wysoka (uchwała Nr LI/388/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 lipca 2022 r.). Przedmiotowy plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 5853.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w godzinach pracy urzędu, oraz na urzędowej stronie BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
mgr Artur Kłysz