PP.67330.6.2022      

                                                                             Wysoka, dnia 09 września 2022 roku

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 305/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735/, zawiadamiam, że na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w dniu 09 września 2022 r., została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr PP.67330.6.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia; polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją budynku, na części działki nr ewid. 72/2, obręb ewid. nr 6 – Młotkowo, gmina Wysoka

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

         Artur Kłysz