OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wysoka:

1)  uchwały Nr XLIX/366/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka,

2)  uchwały Nr L/371/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej - strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. poz. 5430,

3)  uchwały Nr L/372/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej – rejon ogródków działkowych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. poz. 5429,

4)     uchwały Nr LI/381/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Strzeleckiej (PKP), Św. Walentego i Akacjowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 5865.

Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. uchwałą mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na urzędowej stronie BIP, natomiast z dokumentacją towarzyszącą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz