PP.67330.5.2022      

                                                                              Wysoka, dnia 22 lipca 2022roku

 

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r., poz. 735/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2022 roku zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

budowa odcinka drogi publicznej, na działkach o nr ewid. 99 i 139, obręb ewid. nr 12 – Wysoczka, gmina Wysoka.

W w/w postępowaniu w dniu 22 lipca 2022 roku dokonano zmian, polegających na wyłączeniu części działki nr 99 obręb ewid. nr 12 – Wysoczka, gmina Wysoka z przedmiotowej inwestycji oraz dokonano zmiany nazwy dla przedsięwzięcia, na: 

 

budowa odcinka drogi publicznej, na działce o nr ewid. 139, obręb ewid. nr 12 – Wysoczka, gmina Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44).

 

 

 

                      Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                              Artur Kłysz