OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka
w rejonie ulic: Strzeleckiej (PKP), Św. Walentego i Akacjowej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/290/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Strzeleckiej (PKP), Św. Walentego i Akacjowej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie ulic: Strzeleckiej (PKP), Św. Walentego i Akacjowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  25 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka – pokój nr 18 i 25, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (e-mail: office@gminawysoka.pl), w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w pokoju nr 18,  w godzinach od 1200 do 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, na adres: Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (e-mail: office@gminawysoka.pl), lub na platformie ePUAP: /UMiG_Wysoka/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2022 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pokój nr 18, w godzinach urzędowania oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania mogą być składane ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1797 ze zm.), na ww. adresy urzędowe. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka: www.gminawysoka.pl.

 

/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz