Wysoka, dnia 10 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wysoka w rejonie wsi Tłukomy

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XL/291/2021 przez Radę Miasta i  Gminy Wysoka w dniu 27 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka w rejonie wsi Tłukomy, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r., poz. 8804.

Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani ww. uchwałą mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na urzędowej stronie BIP, natomiast z dokumentacją towarzyszącą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz