Wysoka, dnia 30 listopada 2021 r.

RMiG.00021.43.2021

 

                                                                                  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r. ze zm.) zwołuję XLIII   Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju ww. sesja  odbędzie się w hybrydowym (alternatywnym do wyboru Pań / Panów radnych) trybie obradowania, tj. osobistego udziału na ww. sali posiedzeń lub w zdalnym trybie (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams).

 

        Jednocześnie informuję wszystkich pozostałych zainteresowanych, że będzie możliwość osobistego zabrania głosu w ww. sali posiedzeń lub za pomocą aplikacji Microsoft Teams na urządzeniach tut. Urzędu na sali ślubów – I piętro, sala nr 18, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej. 

 

        Ponadto informuję, że przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, gościom zaproszonym oraz mieszkańcom zapewniony  będzie udział w sesji w trybie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, na własnym urządzeniu, proszę jedynie o wskazanie  adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do udziału w sesji. Informację proszę podać na adres: serwis@gminawysoka.pl lub rada@gminawysoka.pl, najpóźniej w przeddzień terminu sesji.

 

Uwaga:

 

       Ze względu na ograniczenia wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej „COVIT” w kraju niniejsza sesja odbędzie się zachowaniem zasad i reżimów sanitarnych, między innymi zachowanie dystansu, zakładanie maseczek, stosowanie środków dezynfekujących, itp.

 

 

 

 

 

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie. - Projekt uchwały nr 1.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków przy drodze powiatowej nr 1197P we wsi Czajcze. - Projekt uchwały nr 2.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków przy drodze powiatowej nr 1197P we wsi Kijaszkowo. - Projekt uchwały nr 3.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok - Projekt uchwały nr 4.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031 - Projekt uchwały nr 5.

10.  Przedstawienie wniosków zgłoszonych do projektu budżetu miasta i gminy na 2022 rok:

a)   zapytania – dyskusja – uwagi.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 – 2032 - Projekt uchwały nr 3:

a)   prezentacja ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

b)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawie ww. projektu uchwały „WPF”,

c)    dyskusja i wnioski w sprawie uchwalenia „WPF” na lata 2022 – 2032,

d)   podjęcie ww. uchwały.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2021 rok - Projekt uchwały nr 4:

a)   przedstawienie i prezentacja ww. projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2022 rok,

c)    przedstawienie proponowanych uwag i poprawek zgłoszonych przez radnych i komisje Rady do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,

d)   przedstawienie opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej do ww. projektu uchwały budżetowej,

e)    stanowisko Burmistrza do ww. uwag, poprawek i opinii dotyczących projektu budżetu na 2022 rok,

f)    debata w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2022 rok,

g)   zgłoszenie i przedstawienie wniosków formalnych radnych dotyczących poprawek do projektu budżetu miasta i gminy na 2022 r.,

h)   zgłoszenie i przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu budżetu miasta i gminy na 2022 r.,

i)     dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi radnych i autopoprawkami Burmistrza,

j)    głosowanie wniosków radnych dotyczących poprawek do projektu budżetu miasta i gminy na 2022 rok,

k)   głosowanie wniesionych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu miasta i gminy na 2022 rok,

l)     podjęcie ww. uchwały.

13.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy. 

14.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

16.  Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.

17.  Interpelacje i zapytania radnych.

18.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

19.  Wolne wnioski.

20.  Przyjęcie protokołu z XLI i XLII Sesji Rady Miasta i Gminy.

21.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

22.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

23.  Zakończenie i zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

  

 

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                Henryk Stańczyk

 

Szczegóły porządku obrad wraz z załączonymi dokumentami - https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/158332

Uwaga:

 

 

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2021.1372) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

        Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.