Wysoka, dnia 29 listopada 2021 r.

RMiG.00021.42.2021

 

 

Wg. rozdzielnika

 

 

W związku z wnioskiem Burmistrza z dnia 29 listopdada 2021r. (pismo Or.III.00530.9.2021) Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wysoka na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r. ze zm.) zwołuję XLII Sesję (nadzwyczajną) Rady Miasta  i Gminy Wysoka.

 

  Sesja odbędzie się w dniu 02 grudnia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Ze względu na ograniczenia wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju ww. sesja  odbędzie się w alternatywnym (do wyboru Pań / Panów radnych) trybie obradowania, tj. osobistego udziału na ww. sali posiedzeń lub w zdalnym trybie (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams).

 

        Jednocześnie informuję wszystkich pozostałych zainteresowanych, że będzie możliwość osobistego zabrania głosu w ww. sali posiedzeń lub za pomocą aplikacji Microsoft Teams na urządzeniach tut. Urzędu na sali ślubów – I piętro, sala nr 18, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej. 

 

        Ponadto informuję, że przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, gościom zaproszonym oraz mieszkańcom zapewniony  będzie udział w sesji w trybie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, na własnym urządzeniu, proszę jedynie o wskazanie  adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do udziału w sesji. Informację proszę podać na adres: serwis@gminawysoka.pl lub rada@gminawysoka.pl, najpóźniej w przeddzień terminu sesji.

 

       Ze względu na ograniczenia wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju niniejsza sesja odbędzie się zachowaniem zasad i reżimów sanitarnych, między innymi zachowanie dystansu, zakładanie maseczek, stosowanie środków dezynfekujących, itp.

 

 

 

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie wniosku Burmistrza z dnia 29 listopdada 2021r. (pismo Or.III.00530.9.2021) w sprawie zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. - Projekt uchwały nr 1.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2031. - Projekt uchwały nr 2 .

6.     Zakończenie i zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                Henryk Stańczyk

  

 

 

 

Uwaga:

 

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2021.1372) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

        Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.