OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, z/s Pl. Powstańców Wielkopolskich 16, 89-320 Wysoka.

I. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO KONKURSU.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe,

4) znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz zasad jej finansowania, w szczególności przepisów:

a) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U z 2020 r, poz. 194),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305),

c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372),

5) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) brak skazania dot. zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 289).

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w zakresie organizowania działalności kulturalnej,

2) samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz dyspozycyjność,

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,

4) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja własnej pracy,

5) umiejętność kierowania zespołem pracowników,

6) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych,

7) biegła obsługa komputera, w tym MS Office,

8) prawo jazdy kat. B.

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1) zarządzanie Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej (zwanym dalej OUK) i reprezentowanie OUK na zewnątrz,

2) realizacja zadań statutowych OUK oraz programu działania zgodnie z umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) odpowiedzialność za działalność OUK, w tym za właściwy dobór pracowników oraz za powierzone mienie,

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników OUK oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy,

5) kierowaniu gospodarką finansową OUK i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym sporządzanie planu finansowego OUK, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

6) współpraca z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy Wysoka, w zakresie upowszechniania kultury i kultywowania dziedzictwa narodowego.

III. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

  1. miejsce pracy: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej

Pl. Powstańców Wielkopolskich 16

89-320 Wysoka

budynek 1 piętrowy, (bez możliwości korzystania z windy),

2) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 5 lat,

3) pełny wymiar czasu pracy,

4) przewidywany termin zatrudnienia – 1 stycznia 2022 r.

IV. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z podanym przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia,

2) list motywacyjny (krótkie uzasadnienia przystąpienia do konkursu),

3) autorska koncepcja programowa dotycząca funkcjonowania OUK na cały okres kadencji (5 lat), uwzględniająca w szczególności:

a) perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności OUK,

b) współpracę OUK z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy oraz z innymi podmiotami,

c) gospodarkę finansową OUK,

d) efektywne wykorzystywanie bazy lokalowej.

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach itd.

6) oświadczenie kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji dyrektora,

c) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289)

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie ww. dokumenty muszą być podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów,
o których mowa w pkt 4) i 5) muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność kserokopii z oryginałem ” i też własnoręcznie podpisane.

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej”, w terminie do 19 listopada 2021 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wysokiej (pok. nr 27,
II piętro) lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów na stanowisko dyrektora OUK ma możliwość zapoznania się z bazą lokalową Ośrodka oraz z warunkami organizacyjno-finansowymi (statut OUK, wysokość dotacji itp.), po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem Urzędu (tel. 672 871 004 w. 37 lub w. 43).

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) mgr Artur Kłysz