OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA  

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Wysoka

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z poźn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wysoka  w dniu 28 kwietnia 2021 r.:

- uchwały Nr XXXIV/236/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka,

- uchwały Nr XXXIV/237/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka,

- uchwały Nr XXXIV/238/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Wysoczka i miasta Wysoka, gm. Wysoka,

- uchwały Nr XXXIV/239/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka, gm. Wysoka,

- uchwały Nr XXXIV/240/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Czajcze, Sędziniec i Bądecz, gm. Wysoka,

- uchwały Nr XXXIV/241/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Bądecz, Sędziniec i miasto Wysoka, gm. Wysoka,

- uchwały Nr XXXIV/242/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Tłukomy i Kijaszkowo, gm. Wysoka.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wym. planów miejscowych. Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko wyżej wym. planów miejscowych.

    Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, e-mail: office@gminawysoka.pl, w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r.

    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.                                                                                            

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, w zw. z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Urząd Miasta i Gminy Wysoka informuje, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miasto i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, e-mail: office@gminawysoka.pl, tel. (067)2871004

2)w sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wysoka;

4)Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa;

5)zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,

- ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy uważa Pani/Pan, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6)jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

7)podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe;

8)udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez nas, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organowi nadzoru – Wojewodzie Wielkopolskiemu; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;

9)dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10)ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                     mgr Artur Kłysz