PP.67330.3.2021.       

                                                                              Wysoka, dnia 17 czerwca 2021 roku

 

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r., poz. 735/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2021 roku, zostało wszczęte na wniosek Wysoka Wind Farm Sp. z o.o. ul. Akacjowa 4/107, 62 – 002 Suchy Las, reprezentowanej przez Pełnomocnika Szymona Bednarka, BPW Energotelprojekt Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

Farma Wiatrowa Wysoka

Budowa linii elektroenergetycznych SN wraz z światłowodami i infrastrukturą towarzyszącą – Farma Wiatrowa Wysoka

Długość trasowa linii SN wraz z światłowodem – 6,2 km 

Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek o numerach 60/2, 61, 64/3, 64/8, 64/9, 64/10, 64/7, 66/2, 67  leżących w obrębie ewidencyjnym Jeziorki Kosztowskie, 89, 83, 19, 13/48, 6/4, 6/3, 8, 7, 1 leżących w obrębie ewidencyjnym Młotkowo i 74, 75/2, 31, 102, 55, 161, 21, 120/1, 121/1, 121/2 leżących w obrębie ewidencyjnym Kijaszkowo, gm. Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44). Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.   

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

        Artur Kłysz

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Jeziorki Kosztowskie, Młotkowo, Kijaszkowo/

- BIP

2. a/akta

IF-W/Wz JP