Wysoka, dnia 30.10.2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

 

 

Działając na podstawie umowy zawartej  pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wysoka, Burmistrz Gminy Wysoka zawiadamia, że zadanie pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mościska”

Realizowane jest przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m

Burmistrz MiG Wysoka

Artur Kłysz