OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 16 października 2020 r.

               Na podstawie §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, 1758), w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców oraz pracowników Urzędu, od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, ograniczona jest możliwość osobistego załatwienia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym oraz inne wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w Urzędzie w wyznaczonym biurze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Po przybyciu proszę dzwonić dzwonkiem znajdującym się na I piętrze (przy kratach).

            Obsługa naszych Klientów będzie odbywała się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych tj.:

1)     w jednym pomieszczeniu biurowym nie może przebywać więcej niż jedna osoba na jedno stanowiskach obsługi,

2)     osoby wchodzące do budynku Urzędu zobowiązane są do:

-     posiadania maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk

- zachowania dwumetrowego dystansu od osób przebywających w budynku Urzędu.

Prosimy o załatwianie spraw w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną, elektroniczną e-mail: office@gminawysoka.pl, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub telefonicznie. Wszelkie wnioski można także umieszczać w skrzynce pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynków Urzędu przy wejściu głównym.

 

Wysoka, 16 października 2020 r.

 

Spis telefonów wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej

 

31   Księgowość Urzędu – Barbara Kowalska, Izabela Wojczyńska

32   Sekretariat - Donata Grabek

33   Burmistrz MiG

34   KsięgowośćKasa - Aniela Zapiec,

35   Kadry i płace - Elżbieta Barańczyk, Diana Maciejewska

36   Fax i Sekretariat

37   Sekretarz MiG - Halina Borowczyk

       Radca Prawny (Barbara Basara)

38   Mienie komunalne - Elżbieta Piotrowicz, Martyna Wełniak,

       Ochrona środowiska -  Martyna Wełniak

       Leśnictwo – Grzegorz Kryger

39   Rada MiG - Wioletta Kołodziej

40   Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC - Alicja Wala 

       Ewidencja ludności - Wiesława Depta

41   Opieka Społeczna - Halina Maczejewska

42   Kierownik M-GOPS -  Agnieszka Hoffmann

43   Oświata – Katarzyna Banasik

       OC, spr. wojskowe -  Adam Zgryźniak,     

44   Budownictwo, planowanie przestrzenne, drogi – Iwona Firlej-Wachowska

45   Ośrodek Doradztwa Rolniczego  - Joanna Sawicka

46   Skarbnik MiG –  Danuta Sinkiewicz

47   Zasiłki rodzinne –  Honorata Szynal

49   Inwestycje – Adrianna Mantaj        

       Zamówienia publiczne, gospodarka gruntami - Jacek Piszczek

       Drogi i infrastruktura komunalna – Dorota Pfitzner

50   Księgowość Oświaty – Maria Dziamara, Magdlaena Dudzińska, Sylwia Szymańska

51  Wymiar podatków i windykacja –Katarzyna Wala, Lucyna Kozłowska

52   Fundusze unijne i promocja – Monika Czemko-Kowalska

55   Opieka społeczna Katarzyna Sobek, Patrycja Guźniczak,

_______________________________________________________________

  Telefony do Urzędu MiG tel. 67 287-10-04, 67 287-18-12, kom. 604 298 918

                                                    fax 67 287-10-80