Burmistrz Miasta i Gminy  Wysoka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie  realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy  Wysoka z organizacją pozarządową pod nazwą Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Bądeczu z siedzibą w Bądeczu nr 24, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta  Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Bądeczu, wpłynęła do Urzędu Miasta i  Gminy  Wysoka w dniu 22.09.2020 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 06.10.2020 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

Tytuł zadania publicznego: „SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW WSI BĄDECZ”

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 18 LISTOPADA 2020r. do dnia 27 listopada  2020 r.

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty

każdy może zgłosić do niej uwagi.