PP.67330.3.2020.

Wysoka, dnia 29 lipca 2020 roku

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020 r., poz. 256/, na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, z siedzibą; Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w dniu 29 lipca 2020 r. została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) o wydajności ponad 10,0 m3/h, na działce o nr ewid. 10/8, obręb ewid. nr 10 – Stare, gmina Wysoka.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz