PP.67330.1.2020.       

                                                                              Wysoka, dnia 21 kwietnia 2020 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256/, na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Romana Cegielskiego, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych linii kablowych nn-0,4kV, złącza kablowego, słupa nn-04 kV, w ramach projektu „modernizacja linii SN-15kV GPZ Wyrzysk – Wysoka – budowa linii kablowej SN-15kV od złącza ZKSN-15kV do stacji 03-1407 „Nowa Rudna” – w m. Rudna, Mościska, Wysoka Wielka w gm. Wysoka”.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 176, 180/10 położonej w obrębie ewid. 0008 Rudna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                  mgr Artur Kłysz

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. strony poprzez;

-  wywieszenie na gablotach ogłoszeń (Rudna, Wysoka)

- publikację w BIP

2. a/akta

insp. ds. planowania przestrzennego

i budownictwa

I. Firlej-Wachowska

tel.: 67 2871004 w. 44