INFORMACJA

o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego

we własność.

 Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  tych gruntów ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.),

                 

           z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

 

Zaświadczenie  potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  tych gruntów wydawane jest  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka:

 

1)    z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo

 

2)    na wniosek właściciela – w terminie  4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo

 

3)    na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokalu albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu  - w terminie 30 dni  od dnia otrzymania wniosku.

 

      Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela  gruntu opłatę tzw.  przekształceniową.

      Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby  w dniu przekształcenia.

      Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

      

      Rada Miasta i Gminy Wysoka Uchwałą Nr VII/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku (opubl. Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2817) wprowadziła bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka w prawo własności tych gruntów.

 

      Wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu wynosi:

 

1)    60 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie  wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

2)    50 % -  w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,

3)    40 % -  w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim  roku po przekształceniu,

4)    30 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,

5)    20 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym  roku po przekształceniu,

6)    10 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

         Bonifikata ta przysługuje zarówno osobom fizycznym jak i spółdzielniom mieszkaniowym.

        Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu jest złożenie pisemnego wniosku. Wniosek taki można złożyć dopiero po  uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, potwierdzającego fakt przekształcenia z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

      

        Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości można uzyskać  na stanowisku ds. mienia komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, biuro   21, tel. 67 2871004 wew. 38.

 

 

Załączniki:

 

1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia .

2.    Wniosek o wydanie zaświadczenia  w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej .

3.    Uchwała Nr VII/43/2019  Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków  udzielania bonifikat od opłat jednorazowych  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gru ntów.