ZARZĄDZENIE  NR 99/2019

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

z dnia 12 czerwca 2019 roku

 

w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej w zamian za odpracowanie.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza, co następuje:

 

            § 1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 r. – dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

 

            § 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zostanie odpracowany w sobotę - 29 czerwca 2019 r.

 

            § 3. Informację o dniu wolnym podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

Mgr Artur Kłysz