OGŁOSZENIE

 

Na podstawie par. 10 ust. 1, pkt 3 Statutu Sołectwa Mościska, uchwalonego uchwałą nr XXXIII/222/2005 Rady  Miasta i Gminy Wysoka z dnia  28 października 2005 r. zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się 1 lipca 2019 r. tj. poniedziałek,  o godz. 18.00 w Mościskach, w  Szkole Podstawowej.

 

Proponowany porządek  zebrania:

 

1.    Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie zebrania,

b) stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności,

c) wybór przewodniczącego zebrania,

d) przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.

2.    Przedstawienie wniosku mieszkańców Kostrzynka w sprawie  podziału sołectwa Mościska na dwie odrębne jednostki pomocnicze.

3.    Prezentacja koncepcji, rozwiązań ze strony organów gminy.

4.    Omówienie zasad  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mościska.

5.    Pytania, opinie ze strony mieszkańców sołectwa.

6.    Podjęcie uchwały określającej stanowisko w sprawie dokonania podziału sołectwa.

7.    Przedstawienie wyników przeprowadzonych konsultacji.

8.    Wolne wnioski.

9.    Zakończenie zebrania

 

 

Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.  Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców,  wyznacza się  ponowny termin zebrania. Termin ponownego zebrania wyznacza na ten sam dzień po upływie 15 minut, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Sołtys