PP.67330.11.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 30 maja 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Grzegorza Jarysz, os. Kosmonautów 12/33, 61 - 627 Poznań, w dniu 30 maja 2019 r., została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją linii SN-15 kV relacji GPZ Wyrzysk – Wysoka; - budowa linii kablowej SN-15 kV od stacji 03-1413 „Mościska A” do stacji 03-1411 „Rudna B”.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 149/2, 246, 247, 115/1, 116, 117, 119, 143/1, 143/5, 118 leżących w obrębie ewid. Mościska i 168, 169 leżących w obrębie ewid. Rudna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji. Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.     

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                  mgr Artur Kłysz