PP.67330.12.2019    

                                                                         Wysoka, dnia 4 kwietnia 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 8 marca 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Romana Cegielskiego, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją linii SN-15 kV relacji GPZ Wyrzysk – Wysoka; - budowa linii kablowej SN-15 kV od złącza ZKSN-15 kV do stacji 03-1407 „Nowa Rudna”.

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 261, 22, 9, 8, 3, 1 leżących w obrębie ewid, Wysoka Wielka i nr 172, 176, 181, 180/14, 180/13, 180/10, 175/30 leżących w obrębie ewid. Rudna

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Ogłoszenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia publikacji.     

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Mościska, Rudna, Kostrzynek, Wysoka/

- BIP

2. a/akta

IF-W