PP.67330.4.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 14 marca 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Andrzeja Olejniczaka, ul. Chopina 1, 61 – 708 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:  - budowa linii kablowej SN-15 kV z rurą osłonową HDPE O 40 mm, małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, słupa linii SN-15 kV napowietrznej, linii kablowej nN-0.4 kV, szafki oświetlenia ulicznego, słupa linii nN-0.4 kV napowietrznej, w związku z modernizacją linii SN-15 kV relacji GPZ Wyrzysk – Wysoka; – budowa linii kablowej SN – 15 kV od stacji 03-1410 „Mościska B” do stacji 03-1412 „Mościska C” oraz budowa linii kablowej SN-15 kV od stacji 03-1412 „Mościska C” do odłącznika nr 693”.

Inwestycja planowana do realizacji na terenie działek leżących w obrębie wsi Mościska 65, 26, 79, 28, 23, 29.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz