PP.67330.1.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 1 marca 2019 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49, w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Grobla 8, 61-859 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Kozak, przedstawiciela firmy PPHU PROINSTAL mgr inż. Krzysztof Kozak, ul. Antoniego Jaśka 8, 77-400 Złotów, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;„doprowadzenie gazu ziemnego do projektowanych i istniejących budynków” poprzez budowę gazociągu dn 63 mm, długości około 140 m, na dz.nr 228 i 199 leżących w obr. Bądecz w gminie Wysoka.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

 

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                  mgr Artur Kłysz