PP.67330.1.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 25 stycznia 2019 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Grobla 8, 61-859 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Kozak, przedstawiciela firmy PPHU PROINSTAL mgr inż. Krzysztof Kozak, ul. Antoniego Jaśka 8, 77-400 Złotów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia – „doprowadzenie gazu ziemnego do projektowanych i istniejących budynków” poprzez budowę gazociągu dn 63 mm, długości około 140 m, na dz.nr 228 199 leżących w obr. Bądecz w gminie Wysoka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.     

 

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                  mgr Artur Kłysz

 

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń

- BIP

2. a/akta

IF-W