„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego”

Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej: Powiat Pilski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile będącego Partnerem Wiodącym oraz Partnerów: Gmina Szydłowo/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jaraczewie Gminę Wysoką / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek -instytucję rynku pracy.

 

NR PROJEKTU: RPWP.07.02.02-30-0109/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2018r. do 31.12.2020r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 330 855,45 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 831 227,13 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu:

Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą, czy też przesunięcie ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki w Powiecie Pilskim w okresie od IX 2018 do XII 2020r.

Projekt polega na:

- utworzeniu Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym dla 40 osób (24K);

- utworzeniu Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej dla 25 osób (17K);

- poszerzeniu działalności Klubu Seniora w Wysokiej dla nowych 30 osób (21K)

- objęciu systemem teleopieki 40 osób (28K) z gminy Szydłowo i Wysoka;

- poszerzeniu działalności Centrum Usług Społecznych w Wysokiej poprzez objęcie usługami asystenckimi  i opiekuńczymi kolejnych 12 osób (8K);

- wyszkoleniu i zatrudnieniu 7 osób na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej;