Gmina Wysoka / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej , przystąpiła do realizacji Projektu Partnerskiego dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego”.

Projekt realizowany będzie w okresie od IX 2018 do XII 2020 przez Powiat Pilski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile będącego Partnerem Wiodącym oraz partnerów: Gminę Szydłowo/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie, Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek -instytucję rynku pracy.

Uzasadnieniem przystąpienia do projektu jest konieczność  poprawy dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienia jakości życia osób zagrożonych ubóstwem                i wykluczeniem społecznym, umożliwienia im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą, czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki.