PP.67330.1.2018                                          

Wysoka, dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, z zastrzeżeniem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka  zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o., oddział w Poznaniu,  ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, dla której ustanowiono pełnomocnika w osobie Pana Krzysztofa Kozaka /ul. A. Jaśka 8, 77-400 Złotów/

- dnia 23 kwietnia 2018 roku, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

- budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE”, na działce nr 226 leżącej w obrębie ewidencyjnym wsi Czajcze, gm. Wysoka. 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

           W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                               mgr inż. Marek Madej