Ogłoszenie o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.1. i poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Gmina Wysoka/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej ogłasza wybór Partnera – zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1460 ze zm.) do wspólnego przygotowywania oraz realizacji ww. projektu.

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 30.06.2017r. na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka (Biuletyn Informacji Publicznej) o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu WRPO 2014-2020 (Działanie 7.1.2) została wybrana oferta złożona przez:

Fundację „Nowy Horyzont” z siedzibą w Pile przy ul. O.M. Kolbego 20/5

Gmina Wysoka/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej informuje ponadto, że w wyniku ogłoszonego naboru w terminie wpłynęła 1 oferta tj. Fundacji „Nowy Horyzont”.