PP.67330.1.2018

                                            Wysoka, dnia 16 marca 2018 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że w dniu 12 marca 2018 roku, zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, dla której ustanowiono pełnomocnika w osobie Pana Krzysztofa Kozaka /ul. A. Jaśka 8, 77-400 Złotów/ postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE”, na działce nr 226 leżącej w obrębie ewidencyjnym wsi Czajcze, gm. Wysoka.  

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. 

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                       mgr inż. Marek Madej