PP.67330.15.2017                          Wysoka, dnia 22 grudnia 2017 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                

 

                                                                                                                 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/, z zastrzeżeniem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257/, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w dniu 22 grudnia 2017 roku, została wydana decyzja

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „budowa odcinka wodociągu uzupełniającego sieć w ms. Czajcze (rejon szkoły)”.

Inwestycja planowana do realizacji na dz. Nr 233/4, 226, 225, 133/2 leżących w obrębie ewidencyjnym Czajcze, gmina Wysoka.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia burmistrzowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                               mgr inż. Marek Madej

Otrzymują:

1. strony poprzez;

-  wywieszenie na gablotach ogłoszeń (Czajcze, UMiG Wysoka)

-  publikację w BIP

2. a/akta

sprawę prowadzi:

insp. ds. PP

I.Firlej-Wachowska

tel.: 67 2871004 w. 44